Vår felles plan

Innholdsfortegnelse

Medvirkning

Hva skal til for å utvikle en kommuneplan hvor visjon og satsingsområder er tydelige og oppleves som viktige for de som bor og driver næring i kommunen? Aktiv medvirkning fra innbyggere, næringsliv, lag, foreninger og offentlige instanser er avgjørende. Lørenskog kommune har derfor gjennomført mange medvirkningsaktiviteter i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Vi har hatt to høringsperioder. Den første var i desember 2019/januar 2020, mens den andre var fra juni til september 2020.

Høring desember 2019/januar 2020

Innbyggere og eksterne høringsinstanser ble invitert til å gi innspill til hva som er bra i Lørenskog og hva det er viktig å lykkes med framover. En digital portal ble lansert i forbindelse med høringen, www.planenvaar.no.

Her finnes all informasjon om kommuneplanen og planprosessen på ett sted. Portalen ble videreutviklet underveis i prosessen og er kommunens digitale kommuneplan.

Informasjon om kommuneplanen og invitasjon til medvirkning ble publisert på Facebook, på kommunens hjemmeside, i Romerikes Blad og via e-post til 700 personer, lag og foreninger og næringsliv. Film er også brukt for å motivere til medvirkning.

Det ble arrangert innbyggermøte, tegneaktivitet med barnehager, samt åpent kontor. Flere enn 200 personer deltok, og kommunen mottok 69 skriftlige innspill fra innbyggere, lag og foreninger og eksterne høringsinstanser.

Innbyggere setter stor pris på å bli tatt med på råd og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på medvirkningsaktivitetene. Mer informasjon om medvirkning i den første høringsperioden kan du lese her.

Barnehagemedvirkning

Vi har ønsket å lytte til barnas stemmer

Førskolebarna i Kurland og Eventyrstua barnehage har gjennom tegninger fortalt oss hva som er fint med Lørenskog og hva som er viktig for dem.

Her kan du se hva barna tegnet og fortalte oss.

Takk for flotte tegninger og viktige innspill til kommuneplanen!

Høring juni-september 2020

Kommunestyret vedtok i juni å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel på høring med høringsfrist 11. september 2020. Det er gjennomført mange kommunikasjons- og medvirkningsaktiviteter for å skape engasjement, dialog og få innspill om kommuneplanens samfunnsdel i høringsperioden.

Disse aktivitetene ble gjennomført:

 • Medvirkningsprosjekt om kommuneplan med alle 9. og 10 klasser
 • Digitalt debattmøte mellom folkevalgte og innbyggere
 • Gjestebud
 • Invitasjon til skriftlige innspill

Film ble brukt for å invitere til gjestebud og høringsinnspill.

Over 1000 personer har deltatt i medvirkningsaktiviteter i høringsperioden. De fleste av disse er elever på ungdomstrinnet som har laget over 200 filmer med innspill om visjon og satsingsområder. Det er videre mottatt 50 skriftlige høringsinnspill til planforslaget fra enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger og eksterne høringsinstanser.

Her kan du lese mer om medvirkningen og innspillene som kom i den andre høringsperioden.

Beskrivelse av prosessen

Innbyggerne satt i grupper og diskuterte

Kartlegging av erfaringer

Arbeidet med ny samfunnsdel startet våren 2019. Først ble erfaringer med plansystemet i kommunen kartlagt. Kartleggingen var basert på intervjuer med politiske og administrative ledere.

En hovedinnvending til samfunnsdelen i kommuneplan 2015-2026 var at den er for omfattende og i for liten grad gir retning for innsatsen i valgperioden.

For at samfunnsdelen skal være et godt styringsverktøy ble følgende konkludert:

 • Kommuneplanens samfunnsdel vedtas tidligst mulig i valgperioden.
 • Arealdelen revideres etter samfunnsdelen, dersom kommunestyret mener det er
  behov for det.
 • Økonomiplanen følger opp de prioriterte satsingsområdene definert i samfunnsdelen.

Utviklingstrekk og utfordringer for Lørenskog-samfunnet

Dokumentet Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel beskriver viktige utviklingstrekk for Lørenskog-samfunnet. Dokumentet utgjør både planstrategi for Lørenskog 2020-2024 og planprogram for samfunnsdelen.

Kommunestyret vedtok desember 2019 at oppstartsdokumentet skulle sendes på høring. Samtidig ble kunngjøring av at samfunnsdelen av Lørenskog kommuneplan skulle revideres vedtatt. Les den politiske saken her.

Oppstartsdokumentet var på høring fra 13. desember 2019 til 24. januar 2020. I høringsperioden ble det gjennomført medvirkningsaktiviteter. Kommunen mottok 69 skriftlige innspill fra innbyggere, lag, foreninger og eksterne høringsinstanser. Innspillene var svært sammenfallende med temaene som ble presentert som viktige utviklingstrekk og utfordringer i Lørenskog-samfunnet.

Oppstartsdokumentet ble noe endret som følge av innspillene innenfor følgende utfordringer/behov:

 • Gode løsninger innen samferdsel/kollektivtransport både til og fra jobb og internt i kommunen til fritidsaktiviteter, handling og andre gjøremål.
 • Gode oppvekstsvilkår, møteplasser og aktivitetstilbud for å unngå isolasjon, utenforskap, ungdomskriminalitet og rus, og sikre samhold og tilhørighet i alle boområder.
 • Det bygges for fort, for høyt og for tett, og dette medfører kø og mangel på parkering. Samtidig har mange forståelse for utviklingen og er positive til det den bringer med seg av gode bussforbindelser, mer aktivitet og byliv.

Kommunestyret vedtok det endelige dokumentet Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel i sin sluttbehandling 4. mars 2020. Les den politiske saken her.

Viktige utviklingstrekk for Lørenskog-samfunnet ble beskrevet under disse seks temaene:

 • Boligbygging og befolkningsvekst
 • Økonomisk bærekraft
 • Sosial bærekraft og muligheter for alle
 • Klima og miljømessig bærekraft
 • Overordnet arealstrategi
 • Næringsliv og sysselsetting

Hele oppstartsdokumentet kan leses her.

Utforming av kommuneplanens samfunnsdel

Prosessen som førte fram til dokumentet Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel ble en god forberedelse til utformingen av selve samfunnsdelen.

I januar 2020 opprettet kommunestyret et kommuneplanutvalg. Utvalget består av én representant fra hvert parti. Deres mandat er å gi råd og innspill til kommunedirektøren i arbeidet med revisjon av kommuneplanen.

Det var lagt opp til tre politiske verksteder for kommuneplanutvalget i perioden februar til april 2020. Kommunestyret og hovedutvalgene var invitert til ett av dem. Det siste verkstedet ble avholdt som et utvalgsmøte for kommuneplanutvalget og hadde en digital gjennomføring. Kommunens visjon, Lørenskog-samfunnet i et langsiktig perspektiv og satsingsområder for valgperioden har vært hovedtema på verkstedene.

Kommunestyret vedtok i juni å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel på høring med høringsfrist 11. september 2020. Kommunedirektøren har vurdert alle innspill som kom i høringsperioden, og endelig forslag til kommuneplan legges fram for alle råd og utvalg med sluttbehandling i kommunestyret 4. november 2020. Her kan du lese saken, den politiske behandlingen og kommunestyrets vedtak.

Lørenskogs plansystem

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, den ligger til grunn for all planlegging. En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen og arealdelen

Samfunnsdelen gir retning for den langsiktige utviklingen av Lørenskog-samfunnet. Samtidig fastsetter den satsingsområder som skal gis særlig prioritet i valgperioden. Arealdelen er styrende for hvordan arealene i hele Lørenskog skal brukes.

Temaplaner og strategier

Temaplaner og strategier innenfor ulike områder er underordnet samfunnsdelen. I disse planene blir det utviklet detaljerte strategier, mål og tiltak. Planene er nødvendige for kommunens drift, forvaltning og tjenesteyting. Temaplaner og strategier er et viktig bindeledd mellom samfunnsdelen og økonomiplanen.

Når kommunestyret vedtar en ny samfunnsdel, skal det gjøres en gjennomgang av om de nye satsingsområdene gir behov for nye eller endrede strategier og temaplaner. Dette vil gjøres som en del av det årlige arbeidet med perspektivmelding og økonomiplan.

Her ligger en oversikt over viktige temaplaner og strategier.

Perspektivmelding

Perspektivmeldingen innleder det årlige arbeidet med økonomiplanen. Den skal gi politikerne informasjon om kommunens økonomi og legge til rette for gode politiske diskusjoner og beslutninger. Satsingsområdene fra samfunnsdelen tas inn i perspektivmeldingen og inngår som en del av strategidiskusjonene. Perspektivmeldingen utgjør derved strategifasen av prosessen med å utarbeide økonomiplanen.

Økonomiplan

Økonomiplanen fungerer som kommuneplanens handlingsdel. Hvordan satsingsområdene i samfunnsdelen skal følges opp, beskrives i økonomiplanen. Hver sektor omtaler hvilke satsingsområder som angår egen virksomhet og hvordan de følges opp i valgperioden.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg:

Telefon: 990 48 920
E-post: kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no