Samfunnsdelen gir retning for utviklingen

Hva samfunnsdelen er og hvordan den følges opp

Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for utvikling av Lørenskog-samfunnet. Den definerer også hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere i valgperioden.

I utviklingen av kommuneplanens samfunnsdel ble det vinteren 2019-2020 utarbeidet et forberedende dokument, «Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel», som redegjorde for typiske utviklingstrekk og utfordringer for Lørenskog-samfunnet. I dette arbeidet ble det tilrettelagt for bred medvirkning. Folkevalgte, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, samt kommunens ansatte, bidro med innspill. Etter høring og offentlig debatt sommeren 2020, vil kommunestyret ta endelig stilling til hvilke satsingsområder samfunnsdelen skal ha.

Satsingsområdene følger opp kommunens visjon. De erstatter ikke det brede og løpende arbeidet kommunen gjør på ulike samfunnsområder, men viser hva som skal ha særlig prioritet i valgperioden.

Satsingsområdene vil bli fulgt opp i det årlige økonomiplanarbeidet og ligge til grunn for vurdering av behovet for nye eller endrede strategier og temaplaner som er underordnet samfunnsdelen.

  • Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste plan.
  • Samfunnsdelen skal gi retning og fastsette satsingsområder som skal gis særlig prioritet fram til 2024.
  • Hvordan disse satsingsområdene skal følges opp, beskrives i økonomiplanen.
  • Mål, strategier og tiltak utvikles i temaplaner som er underordnet samfunnsdelen.

English version of the final plan.

FNs bærekraftsmål

FN har vedtatt 17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft på verdensbasis. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Økonomiske, sosiale og miljømessige forhold henger uløselig sammen. Alle disse tre grunnpilarene må være ivaretatt for å oppnå en bærekraftig utvikling.

Regjeringen har bestemt at alle kommuner i Norge må ta stilling til FNs bærekraftsmål i sitt planarbeid. Det går fram av de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023.

Målrettet arbeid for en bærekraftig utvikling er ikke nytt for Lørenskog kommune. Dette har vært lagt til grunn også i tidligere kommuneplaner. Alle FNs bærekraftsmål er viktige, og ut fra satsingsområdene i kommuneplanen defineres hvilke Lørenskog i særlig grad skal følge opp i denne perioden.

I følge de nasjonale forventningene står Norge overfor fire store utfordringer:

  • Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
  • Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
  • Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
  • Å skape et trygt samfunn for alle 

FNs bærekraftsmål

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg:

Telefon: 990 48 920
E-post: kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no