Planprosess og medvirkning

I samfunnsdelen vil kommunestyret ta stilling til om de lange linjene for Lørenskogsamfunnet i gjeldende kommuneplan skal videreføres eller endres (visjon, hovedmål, arealstrategier), og prioriterte satsingsområder fram til 2024.

Samfunnsdelen er overordnet. Mer konkrete mål, strategier og tiltak utvikles i temaplaner som er underordnet samfunnsdelen. Dette er samfunnstema som: beredskap, bolig, samferdsel og mobilitet, klima og miljø, helse og velferd, oppvekst og utdanning, kultur og næring med mer. Mange vil etterlyse tiltak i samfunnsdelen, men det er viktig å være klar over at samfunnsdelen ikke skal utvikle tiltak. Den skal gi retning og fastsette satsingsområder som skal gis særlig prioritet i valgperioden.

Oppstartsdokument for kommuneplanen har vært på høring og vi fikk mange gode innspill. Her kan du lese mer om aktivitetene vi gjennomførte og innspillene vi fikk.

Planprosess og medvirkning

Planprosessen for samfunnsdelen er i praksis delt i tre faser:

  • En innledende fase der det legges opp til en åpen debatt om viktige utviklingstrekk og utfordringer som grunnlag for ny samfunnsdel. Innspill om viktige utviklingstrekk og utfordringer kan gis under høringen av dette dokumentet. Her kan du lese mer om innbyggermøtet og andre aktiviteter vi hadde i høringsperioden.
  • En utviklingsfase der kommunestyret diskuterer seg fram til forslag til ny samfunnsdel som kan legges ut til offentlig debatt og høring. Dette arbeidet er en viktig del av den rollen kommunestyret er tildelt som planmyndighet etter plan- og bygningsloven.
  • En debattfase med høring og offentlig ettersyn av forslag til ny samfunnsdel. Kommunen vil legge til rette for bred debatt som del av høringen.

Etter debattfasen vil innspill fra debatt og høring bli behandlet og lagt fram for endelig behandling av samfunnsdelen i kommunestyret høsten 2020.

Forholdet til andre planer

Strategier og temaplaner for ulike samfunnstema er underordnet kommuneplanens samfunnsdel. I disse planene blir det utviklet detaljerte strategier, mål og tiltak. Planene er nødvendige for kommunens drift, forvaltning og tjenesteyting. Strategier og temaplaner er på den måten et viktig bindeledd mellom samfunnsdelen og økonomiplanen, spesielt når de omhandler satsingsområder i samfunnsdelen.

Når kommunestyret har vedtatt en ny samfunnsdel skal det gjøres en gjennomgang av om de nye satsingsområdene gir behov for nye eller endrede strategier og temaplaner. Dette vil gjøres som en del av det årlige arbeidet med perspektivmelding og økonomiplan.

Planoversikt utarbeidet til Perspektivmedlingen vedtatt 19. juni 2019.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel eller hvordan vi jobber med den – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg på telefon 990 48 920 eller e-post kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no