Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune.

Hvor skal vi ha grønne områder, hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvordan samarbeider vi best med nabokommuner, hvor skal busser, sykkelstier og turløyper gå, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge? Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på. Kommuneplanen er overordnet og langsiktig plan for kommunens mål og utvikling.

En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel:

  • Samfunnsdelen er en oversikt over kommunens utfordringer og muligheter, og skal vise hvilke strategier og mål kommunen har for utviklingen av Lørenskogsamfunnet. Det er kommuneplanens samfunnsdel vi skal revidere nå.
  • Arealdelen er styrende for hvordan kommunens arealer skal brukes. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Lørenskog.

Hvorfor skal samfunnsdelen revideres?

  • Samfunnsdelen og arealdelen ble vedtatt samtidig. For å få en bedre kobling av samfunnsdelen til valgperiodene og økonomiplanen, har kommunestyret bestemt at samfunnsdelen vedtas første året av valgperioden. Arealdelen skal bygge på føringer i samfunnsdelen. Dersom kommunestyret mener det er behov for det, revideres arealdelen etter at samfunnsdelen er vedtatt.
  • Det legges derfor opp til at kommuneplanens samfunnsdel revideres. I løpet av det første valgåret er det pålagt å lage en planstrategi. I planstrategien skal det blant annet tas stilling til om kommuneplanen skal revideres.
  • Det er også pålagt å lage et planprogram for ny samfunnsdel. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, kommunens utfordringsbilde og opplegget for medvirkning. Sammen blir planstrategi og planprogram et oppstartsdokument til selve revideringen av kommuneplanens samfunnsdel.
  • Arbeidet med ny kommuneplan startet høsten 2019 og skal pågå til kommuneplanens samfunnsdel vedtas høsten 2020. Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanen.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg:

Telefon: 990 48 920
E-post: kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no