Dame med baby

Ny samfunnsdel til kommuneplan er vedtatt, men hva betyr det?

Den 4. november vedtok kommunestyret ny samfunnsdel av kommuneplanen. Planen har blitt til i nært samarbeid med innbyggere, organisasjoner, lag og foreninger, elever i grunnskolen og barnehagebarn. Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, den ligger til grunn for all planlegging. En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen gir retning for den langsiktige utviklingen av Lørenskog-samfunnet. Samtidig fastsetter den satsingsområder som skal gis særlig prioritet i valgperioden. Arealdelen er styrende for hvordan arealene i hele Lørenskog skal brukes. Kommunestyret har vedtatt at også denne delen av kommuneplanen skal revideres. Arbeidet igangsettes i 2021.
I kommuneplanens samfunnsdel finnes en visjon for Lørenskog-samfunnet: Lørenskog – grønn, trygg og mangfoldig. Visjonen skal gi retning og vise oss Lørenskog-samfunnet i et framtidsperspektiv, og alle viktige beslutninger som tas skal være i tråd med visjonen.

Fire viktige satsingsområder

I samfunnsdelen er det valgt ut fire områder som skal ha særlig prioritet fram til neste kommunevalg:

  • Tilhørighet og fellesskap
  • Bokvalitet og inkluderende bomiljø
  • Bred ungdomssatsing
  • Trygg og miljøvennlig transport

Satsingsområdene følger opp kommunens visjon. De erstatter ikke det daglige arbeidet kommunen gjør på ulike samfunnsområder og tjenester, men viser hva som skal ha særlig prioritet frem mot neste kommunevalg. Hvordan satsingsområdene skal følges opp avklares gjennom arbeidet med tiltak og prioriteringer i økonomiplanen, og gjennom temaplaner og strategier.

Samarbeid mellom offentlige virksomheter, forskningsmiljøer, næringsliv, innbyggere, lag og foreninger er nødvendig for å lykkes med satsingsområdene. I Lørenskog er «samskaping» satt på dagsorden. Det innebærer samarbeid mellom kommune og innbyggere for å avdekke behov og løse oppgaver.

En kommuneplan i tråd med FNs bærekraftsmål

Visjonen og satsingsområdene vil bidra til å følge opp flere av FNs bærekraftsmål. FNs 17 bærekraftsmål gjelder for hele verden, og vi må forstå disse ut fra de lokale forholdene i Norge og Lørenskog.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg:

Telefon: 990 48 920
E-post: kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no