Kommuneplanutvalget ble gjennomført som videomøte.

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget ble gjennomført som videomøte.

Kommuneplanutvalget ble gjennomført som videomøte.

Onsdag 22. april behandlet kommuneplanutvalget skisse til ny samfunnsdel i kommuneplanen. Skissen til kommuneplanen er basert på diskusjoner, råd og innspill fra innbyggere og  politiske verksteder. 

Hele møtet ligger åpent tilgjengelig på nett.

Kommuneplanutvalgets rolle er å gi råd og innspill til administrasjonen i kommuneplanarbeidet. Utvalget ga råd om at ny visjon for Lørenskog bør være «Lørenskog – grønn, trygg og mangfoldig». I dette forslaget er ordet «trygg» nytt, og det ligger flere tanker bak hvorfor akkurat dette er viktig å få inn i kommunens visjon. Vi skal blant annet sikre trygghet for befolkningen og gode oppvekstvilkår med møteplasser og et rikt kultur- og aktivitetstilbud. Det skal være trygt å ferdes i trafikken og vi skal ha en trygg og bærekraftig kommuneøkonomi.Utvalget ble også enige om fire satsingsområder for perioden 2020-2024:

  • Tilhørighet og fellesskap
  • Bokvalitet og inkluderende bomiljø
  • Bred ungdomssatsing
  • Trygg og miljøvennlig transport

Hvordan satsingsområdene vil følges opp vil avklares gjennom arbeidet med tiltak og prioriteringer i økonomiplanen. Satsingsområdene skal også ligge til grunn for kommunens arbeid med øvrige planer og strategier.

Satsingsområder i kommuneplanen 2020-2024

Satsingsområder i kommuneplanen 2020-2024

Veien videre

Basert på innspillene fra kommuneplanutvalget, vil administrasjonen justere samfunnsdelen før den fremmes for politisk behandling i råd, utvalg, formannskap og kommunestyret. Dette skjer i mai og juni. Deretter følger en høring i perioden 19. juni til 11. september. Endelig utkast til samfunnsdel legges frem for politisk behandling i oktober og november.


Hvis du vil lese mer om møtet i kommuneplanutvalget finner du saksdokumenter og protokoll her
.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel – kontakt fagsjef Kari Westgaard Berg:

Telefon: 990 48 920
E-post: kwe@lorenskog.kommune.no.

Lørenskog kommune

Besøksadresse: 
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG

Postadresse:
Postboks 304,
1471 LØRENSKOG

Telefon: 67 93 40 00
Epost

Hjemmeside

Ansvarlig for planarbeidet:

Kari Westgaard Berg

Tlf: 990 48 920
kwe@lorenskog.kommune.no